ក្ដៅៗ៖កូនប្រុសពៅរបស់នាយក្រឹម ទម្លាយអារម្មណ៍ពិតក្រោយពីឪពុកបានចាកចេញ...