รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "การปฏิรูปภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ" ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล 19 เมษายน 2560