งานคลิปวีดีโอเป่าขลุ่ย/โรงเรียนหอวัง/ม.5/1
นายกันต์ วงษ์อุบล (8)
น.ส.แก้วนภัส ศิริหล้า (27)
น.ส.อรณภัค โลกิจแสงทอง (29)
น.ส.มนธิรา วรลักษณ์กุลชัย (30)
น.ส. อภิชญา มงคลวรวรรณ (31)
น.ส.พลาธิป ฐิติวงศ์วรสกุล (34)
น.ส. พีชพุทธ บุญโญรส (35)
น.ส. เปรมพร บุญอินทร์ (39)
น.ส. ปุณณชญา ศรีทรงชัย (45)